top of page
Keyboard and Mouse

Dokumenty školy

Všeobecné dokumenty
Sprievodca školským rokom 2023/2024
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Príkaz ministra č. 40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 22/2011
Školský vzdelávací program
Výchovný program ŠKD

Štatút Rady školy pri Základnej škole Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava v znení Dodatku č. 1
Poriadky školy
Vnútorný poriadok
Vnútorný poriadok ŠKD
Prevádzkový poriadok
Organizačný poriadok

Prevádzkové poriadky odborných učební (jazyková učebňa, používanie technických prostriedkov IT na škole, telocvičňa, výtvarnej výchovy)
Prevádzkový poriadok školského ihriska

VZN MČ Bratislava Staré Mesto
VZN č. č. 3/2024 z 26. marca 2024 o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
VZN č.6/2021 z 28. septembra 2021, ktorým sa mení  VZN č. 1/2020 o príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
VZN č.1/2023 zo 7. februára 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
Správy o VVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
Správa o priebehu výučby a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012

Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z.z.
bottom of page