top of page

Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

pri ZŠ Dr. I. Dérera Jelenia 16, 81102 Bratislava

Telefón: 0911 314 423

E mail: jedalen@zsderera.sk

 

Vedúca ŠSZ: Dana Siposová

Hlavný kuchár: Roman Gyén

Pomocná sila: Katarína Konečná
Pomocná sila: Anastasiia Kononova

Pomocná sila: Svitlana Opyshlianska

OBEDY "ZADARMO"

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl, školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania (ZŠS)v súlade so splnomocňovaním ustanovením§ 142zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rieši problematiku zariadenia školského stravovania, predovšetkým jeho spôsob organizácie prevádzky s účinnosťou od 1.9.2009.

PRAVÁDZKA A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
V súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania.

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY
Úradné hodiny
Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Prihlasovanie na stravovanie na školský rok 2022/2023
Prihlasovať sa dá od 22.8.2022 do 26.8.2022, osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Dr. Ivana Dérera od 8.00-14.00, alebo poslaním vyplnenej prihlášky na: jedalen@zsderera.sk.
Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka stravníka – prihlášky (dá sa stiahnuť tu).
 

Nový stravník dostane identifikačný čip, ktorý mu platí do ukončenia stravovania. Cena čipu je 6.-€. (Platba len v hotovosti.)
V prípade straty čipu stravník si musí zakúpiť nový čip !!! 
Ak po ukončení stravovania stravník odovzdá neporušený čip, platba za čip sa mu vráti. Stravníci ktorí už majú čip a je funkčný, tým platí čip do ukončenia štúdia ( stravovania) v škole.
Finančné
pásmo 4 na nákup potravín na jedno jedlo /OBED s účinnosťou je od 1.3.2023.
Cena obeda na deň bez dotácie:

I. STUPEŇ  1,90 € / obed + réžia mesačný paušál  = 12,-€
II.STUPEŇ  2,10 € / obed + réžia mesačný paušál  = 12,-€

Cena obeda na deň s dotáciou:
I. STUPEŇ  1,90 € / obed - 1,30 dotácia = 0,60 €/ + réžia mesačný
paušál  = 12,-€
II. STUPEŇ 2,10 € /obed- 1,30 dotácia = 0,80 €/ + réžia mesačný
paušál  = 12,-€

a dotácie na stravu je 1,30 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.​
Réžia – mesačný paušál.
Mesačný paušál 12,-€ platí každé dieťa , ktoré sa stravuje čo i len jeden deň v mesiaci
.
Dieťa je automaticky prihlásené na stravu. V prípade choroby alebo inej neprítomnosti v škole je potrebné dieťa z obeda odhlásiť.
Ak je dieťa choré, alebo z iného dôvodu nie je odhlásené, alebo si stravu neodčipuje platíte plnú cenu obeda.

obedy202223.jpg

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie.
Platby za obedy sa platia  MESIAC VOPRED , najneskôr do 10.dňa v danom mesiaci!!!
* IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012
* internetbanking, trvalý príkaz na účet:  
* variabilný symbol VS ( je potrebný uvádzať pri platbe), ktorý Vám bol pridelený ( v prípade ak VS nemáte,treba si ho vypýtať u vedúcej ŠJ)
* priezvisko stravníka a trieda (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).

Výdaj obedov
Do obedárov                     11,00 hod. – 11,45 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    11,45 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená. 

Zmena jedálneho lístka 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  
Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2011.

​Prihlásenie stravy 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  
Bez prihlášky nebude stravník zaradený na stravovanie.
Odhlasovanie stravy  
Odhlásenie z obedov je do 7:30 hod ráno daného dňa.
*Odhlasovanie obedov (DOPORUČUJEME) cez www.strava.cz
(stiahnete si v aplikácii, APP STORE, GOOGLE PLAY)

prihlasovacie údaje Vám budú pridelené vedúcou ŠJ
https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda
Jedáleň : 9977
Užívateľ : bude vám pridelené ( info u vedúcej ŠJ )
Heslo : Vám bude pridelené ( info u vedúcej ŠJ )
V prípade pomoci s aplikáciou kontaktujte vedúcu ŠJ na
tel. čísle: 0911 314 423.
Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.)
realizuje škola.

bottom of page