Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

Telefón: 02/524 913 74, 0911 314 423

 

Vedúca ŠSZ: Dana Siposová

Hlavný kuchár: Roman Gyén

Kuchár: -
Pomocná sila: Jozef Zemánek
Pomocná sila: -

ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl,školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009.

Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2011.

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
E-mail: jedalen@zsderera.sk
Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka stravníka – prihlášky (dá sa stiahnuť tu).
Prihlasovať sa dá do 28.8.2020, osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Dr. Ivana Dérera od 8.00-14.00, alebo poslať 
vyplnené prihlášky na: jedalen@zsderera.sk
Stravné za mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 31.8.2020

Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka stravníka – prihlášky, zakúpenia čipu a jeho uhradenia

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci, formou:
* internetbanking 
* trvalý príkaz na účet:  
* IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012
* variabilný symbol VS
, ktorý Vám bol pridelený  vedúcou ŠJ 
* priezvisko stravníka a trieda
(poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).
V prípade, že neviete svoj VS, treba si ho vypýtať u vedúcej ŠJ.

VÝDAJ OBEDOV

Do obedárov                     11,30 hod. – 12,00 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    12,00 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená. 
ZMENA JEDÁLNEHO LÍSTKA 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  

PRIHLÁSENIE STRAVY 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  
 
ODHLASOVANIE STRAVY  
Odhlásenie z obedov je do
pol ôsmej ráno daného dňa.

Odhlasovanie obedov  je možné aj cez www.strava.cz
http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=9977
http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9977
Alebo e-mailom: jedalen@zsderera.sk
Alebo SMS na tel. čísle: 0911 314 423


Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.)

platbySJ2020.jpg