top of page

Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

pri ZŠ Dr. I. Dérera Jelenia 16, 81102 Bratislava

Telefón: 0911 314 423

E mail: jedalen@zsderera.sk

 

Vedúca ŠSZ: Dana Siposová

Hlavný kuchár: Roman Gyén

Pomocná sila: Tomáš Tóth
Pomocná sila: Anastasiia Kononova

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl, školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania (ZŠS)v súlade so splnomocňovaním ustanovením§ 142zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rieši problematiku zariadenia školského stravovania, predovšetkým jeho spôsob organizácie prevádzky s účinnosťou od 1.9.2009.

PRAVÁDZKA A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
V súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania.

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY
Úradné hodiny
Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Prihlasovanie na stravovanie na školský rok 2022/2023
Prihlasovať sa dá od 22.8.2022 do 26.8.2022, osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Dr. Ivana Dérera od 8.00-14.00, alebo poslaním vyplnenej prihlášky na: jedalen@zsderera.sk.
Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka stravníka – prihlášky (dá sa stiahnuť tu).
 

Nový stravník dostane identifikačný čip, ktorý mu platí do ukončenia stravovania. Cena čipu je 6.-€. (Platba len v hotovosti.)
V prípade straty čipu stravník si musí zakúpiť nový čip !!! 
Ak po ukončení stravovania stravník odovzdá neporušený čip, platba za čip sa mu vráti. Stravníci ktorí už majú čip a je funkčný, tým platí čip do ukončenia štúdia ( stravovania) v škole.
Finančné pásmo 3 na nákup potravín na jedno jedlo /OBED s účinnosťou je od 1.9.2019.
Cena obeda na deň bez dotácie:
I. STUPEŇ  1,21 € /obed  +  0,60€/ réžia  = 1,81 €/rodič
II.STUPEŇ  1,30 € /obed  +  0,60€/ réžia  = 1,90 €/rodič
Cena obeda na deň s dotáciou:
I. STUPEŇ 1,21 € /obed+0,60 € /réžia = 1,81 € - 1,30 dotácia = 0,51 €/ rodič
II.STUPEŇ 1,30 € /obed+0,60 € /réžia = 1,90 € - 1,30 dotácia = 0,60 €/ rodič
Rodičia ktorých sa týka dotácia, prosím priniesť  čestné prehlásenie do školy do 26.08.2022.
Suma dotácie na stravu je 1,30 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.​
Ak je dieťa v škole je automaticky prihlásené na stravu.

V prípade, ak je dieťa choré, alebo z iného dôvodu nie je odhlásené ,alebo si stravu neodčipuje platíte plnú cenu obeda.
Stravné za september je potrebné uhradiť najneskôr do 31.8.2022

platbyzaobedy2223.jpg

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie.
Platby za obedy sa platia  MESIAC VOPRED , najneskôr do 10.dňa v danom mesiaci!!!
* IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012
* internetbanking, trvalý príkaz na účet:  
* variabilný symbol VS ( je potrebný uvádzať pri platbe), ktorý Vám bol pridelený ( v prípade ak VS nemáte,treba si ho vypýtať u vedúcej ŠJ)
* priezvisko stravníka a trieda (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).

Výdaj obedov
Do obedárov                     11,00 hod. – 11,45 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    11,45 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená. 

Zmena jedálneho lístka 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  
Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2011.

​Prihlásenie stravy 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  
Bez prihlášky nebude stravník zaradený na stravovanie.
Odhlasovanie stravy  
Odhlásenie z obedov je do 7:30 hod ráno daného dňa.
*Odhlasovanie obedov (DOPORUČUJEME) cez www.strava.cz
(stiahnete si v aplikácii, APP STORE, GOOGLE PLAY)

prihlasovacie údaje Vám budú pridelené vedúcou ŠJ
https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda
Jedáleň : 9977
Užívateľ : bude vám pridelené ( info u vedúcej ŠJ )
Heslo : Vám bude pridelené ( info u vedúcej ŠJ )
V prípade pomoci s aplikáciou kontaktujte vedúcu ŠJ na
tel. čísle: 0911 314 423.
Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.)
realizuje škola.

bottom of page