top of page

Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

pri ZŠ Dr. I. Dérera Jelenia 16, 81102 Bratislava

Telefón: 0911 314 423

E mail: jedalen@zsderera.sk

 

Vedúca ŠSZ: Dana Siposová

Hlavný kuchár: Roman Gyén

Pomocná sila: Katarína Konečná
Pomocná sila: Anastasiia Kononova

Pomocná sila:Hanna Posokhova

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl, školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania (ZŠS)v súlade so splnomocňovaním ustanovením§ 142 zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rieši problematiku zariadenia
školského stravovania, predovšetkým jeho spôsob organizácie prevádzky s účinnosťou od 1.9.2009.


PRAVÁDZKA A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

V súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania.

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY
Úradné hodiny
Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Prihlasovanie na stravovanie na školský rok 202
3/2024
Prihlasovať sa dá od 21.8.2023 do 25.8.2023, osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Dr. Ivana Dérera od 8.00-14.00, alebo poslaním vyplnenej prihlášky na: jedalen@zsderera.sk.
Pozor sú dva druhy prihlášok.

1. Prihláška pre deti, ktoré už navštevujú školu a chodia na obedy:
Zápisný lístok stravníka – prihlášky (stiahnete
tu).
2. Prihláška pre deti, ktoré ešte NENAVŠTE
VUJÚ školu a ešte nie sú prihlásené na OBEDY ZADARMO:
!!!! Jedná sa o prvákov a deti, ktoré prvý krát nastúpia do školy.

Zápisný lístok s NÁVRATKOU ( stiahnete tu)

Nový stravník je povinný si zakúpiť identifikačný stravovací čip, ktorý mu platí do ukončenia stravovania.
Cena zálohy za čip je 6.-€. (Platba len v hotovosti.)

V prípade straty čipu stravník si musí zakúpiť nový čip !!! 
Ak po ukončení stravovania stravník odovzdá neporušený čip, platba za čip sa mu vráti. Stravníci ktorí už majú čip a je funkčný, tým platí či
p do ukončenia štúdia ( stravovania) v škole.
Dieťa je automaticky prihlasované na stravu.
 

Obedy zadarmo
Výška dotácie - obedov zadarmo od 1.5.2023
1.stupeň 2,10 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo obed.

2.stupeň 2,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo obed.

 

Dôležité informácie k obedom zadarmo:
- Pri odobratí stravy sa musí použiť stravovací čip - čip zaeviduje odobratie stravy v systéme.
V prípade, že sa žiak zabudne ,,čipnúť“, aj keď je v škole a má objednaný obed systém eviduje
neodobratú stravu – platí sa plná cena obeda
- V prípade choroby, alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa v škole je potrebné dieťa odhlásiť zo stravovania.
Ak dieťa nedohlásite zo stravy a má objednaný obed systém eviduje neodobratú stravu – platí sa plná cena obeda.

Finančné pásmo na nákup potravín.
Od 1.3.2023 je platné 4. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo /OBED
Cena obeda na deň bez dotácie:
I.STUPEŇ  - 1,90 € / obed
II.STUPEŇ -  2,10 € / obed
Od 1.3.2023 sa platí réžia 12, - €.
Réžia sa platí za dieťa, ktoré sa stravuje čo i len jeden deň v mesiaci.

Odhlasovanie stravy.  
Odhlásenie z obedov je do 7:30 hod. ráno daného dňa.
Po tejto hodine sa systém uzavrie.
*Odhlasovanie obedov (DOPORUČUJEME) cez www.strava.cz (stiahnete si v aplikácii, APP STORE, GOOGLE PLAY)
https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda
prihlasovacie údaje Vám budú pridelené vedúcou ŠJ
*SMS
*emailom : jedalen@zsderera.sk
*tel. čísle: 0911 314 423.

Jedáleň : 9977
Užívateľ : bude vám pridelené (info u vedúcej ŠJ)
Heslo : Vám bude pridelené (info u vedúcej ŠJ)
V prípade pomoci s aplikáciou kontaktujte vedúcu ŠJ na tel. čísle: 0911 314 423.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie.
Mesačný paušál – RÉŽIA 12,- € platí každé dieťa, ktoré sa stravuje čo i len jeden deň v mesiaci.
V prípade neuhradenia režijného poplatku žiakovi nebude vydaný obed.

Réžiu je potrebné zaplatiť do 25. dňa daného mesiaca.
* IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012
* internetbanking, trvalý príkaz na účet:  
* variabilný symbol VS ( je potrebný uvádzať pri platbe), ktorý Vám bol pridelený (v prípade ak VS nemáte, treba si ho vypýtať u vedúcej ŠJ)
* priezvisko stravníka a trieda (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).

Výdaj obedov
Do obedárov                     11,00 hod. – 11,45 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    11,45 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená.

Zmena jedálneho lístka 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  
Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2021.

Prihlásenie stravy 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  
Bez prih
lášky nebude stravník zaradený na stravovanie.

Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.) realizuje škola.

aktuálny jedálny lístok
bottom of page