Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

Telefón: 0911 314 423

E mail: jedalen@zsderera.sk

 

Vedúca ŠSZ: Dana Siposová

Hlavný kuchár: Roman Gyén

Pomocná sila: Jozef Zemánek
Pomocná sila: Anastasiia Kononova

ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl,školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania (ZŠS)v súlade so splnomocňovaním ustanovením§ 142zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rieši problematiku zariadenia školského stravovania, predovšetkým jeho spôsob organizácie prevádzky s účinnosťou od 1.9.2009.

Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2011.

PRAVÁDZKA A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

V súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania. 

Organizácia prevádzky

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Prihlasovanie na stravovanie na školský rok 2021/2022

Prihlasovať sa dá od 23.8.2021 do 28.8.2021, osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Dr. Ivana Dérera od 8.00-14.00, alebo poslať vyplnené prihlášky na: jedalen@zsderera.sk.

Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka stravníka – prihlášky (dá sa stiahnuť tu).
 

Nový stravník dostane identifikačný čip, ktorý mu platí do ukončenia stravovania. Cena čipu je 5.-€. (Platba len v hotovosti.)  V prípade straty čipu stravník si musí zakúpiť nový čip !!! 

Ak po ukončení stravovania stravník odovzdá neporušený čip, platba za čip sa mu vráti. Stravníci ktorí už majú čip a je funkčný,  im platí stále.

Finančné pásmo 3 na nákup potravín na jedno jedlo /OBED s účinnosťou je od 1.9.2019.
Cena obeda na deň bez dotácie : I. STUPEŇ  2,21 EUR
                                                       II. STUPEŇ  2,30 EUR

Rodičia ktorých sa týka dotácia, prosím priniesť  čestné prehlásenie.
Suma dotácie na stravu je 1,30 za každý deň ,v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

ssz.jpg

Stravné za september je potrebné uhradiť najneskôr do 31.8.2021


Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci, formou:
* internetbanking 
* trvalý príkaz na účet:  
*
IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012
* variabilný symbol VS, ktorý Vám bol pridelený  vedúcou ŠJ 
* priezvisko stravníka a trieda (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).
V prípade, že neviete svoj VS, treba si ho vypýtať u vedúcej ŠJ.

Výdaj obedov
Do obedárov                     11,30 hod. – 12,00 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    12,00 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená. 

Zmena jedálneho lístka 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  

Prihlásenie stravy 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  

Odhlasovanie stravy  
Odhlásenie z obedov je do
7:30 hod ráno daného dňa.
Odhlasovanie obedov  je možné aj cez
www.strava.cz
http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=9977
heslo : Vám bude pridelené (info u vedúcej jedálne)
http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9977
Alebo e-mailom: jedalen@zsderera.sk
Alebo SMS na tel. čísle: 0911 314 423

Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.)