Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

Telefón: 0911 314 423

E mail: jedalen@zsderera.sk

 

Vedúca ŠSZ: Dana Siposová

Hlavný kuchár: Roman Gyén

Pomocná sila: Jozef Zemánek
Pomocná sila: Anastasiia Kononova

ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl,školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania (ZŠS)v súlade so splnomocňovaním ustanovením§ 142zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rieši problematiku zariadenia školského stravovania, predovšetkým jeho spôsob organizácie prevádzky s účinnosťou od 1.9.2009.

Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2011.

PRAVÁDZKA A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

V súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania.

Organizácia prevádzky

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Prihlasovanie na stravovanie na školský rok 2021/2022

Prihlasovať sa dá od 23.8.2021 do 27.8.2021, osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Dr. Ivana Dérera od 8.00-14.00, alebo poslať vyplnené prihlášky na: jedalen@zsderera.sk.

Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka stravníka – prihlášky (dá sa stiahnuť tu).
 

Nový stravník dostane identifikačný čip, ktorý mu platí do ukončenia stravovania. Cena čipu je 5.-€. (Platba len v hotovosti.)
V prípade straty čipu stravník si musí zakúpiť nový čip !!! 

Ak po ukončení stravovania stravník odovzdá neporušený čip, platba za čip sa mu vráti. Stravníci ktorí už majú čip a je funkčný,  im platí stále.

Finančné pásmo 3 na nákup potravín na jedno jedlo /OBED s účinnosťou je od 1.9.2019.
Cena obeda na deň bez dotácie:

I. STUPEŇ   1,21 € obed  +  0,60 € réžia  = 1,81 €
II.STUPEŇ  1,30 €  obed  +  0,60 € réžia  = 1,91 €

Cena obeda na deň s dotáciou:

I. STUPEŇ   1,21 € obed  +  0,60 € réžia  = 1,81 €  - 1,30 dotácia = 0,51 €
II.STUPEŇ   1,30 €  obed  +  0,60 € réžia  = 1,90 €  - 1,30 dotácia = 0,60 €

Rodičia ktorých sa týka dotácia, prosím priniesť  čestné prehlásenie.
Suma dotácie na stravu je 1,30 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

stravne20212022_1.jpg

Stravné za september je potrebné uhradiť najneskôr do 31.8.2021


Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci, formou:
* internetbanking 
* trvalý príkaz na účet:  
*
IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012
* variabilný symbol VS, ktorý Vám bol pridelený  vedúcou ŠJ 
* priezvisko stravníka a trieda (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).
V prípade, že neviete svoj VS, treba si ho vypýtať u vedúcej ŠJ.

Výdaj obedov
Do obedárov                     11,30 hod. – 12,00 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    12,00 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená. 

Zmena jedálneho lístka 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  

Prihlásenie stravy 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  

Odhlasovanie stravy  
Odhlásenie z obedov je do
7:30 hod ráno daného dňa.
Odhlasovanie obedov  je možné aj cez
www.strava.cz
http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=9977
heslo : Vám bude pridelené (info u vedúcej jedálne)
http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9977
Alebo e-mailom: jedalen@zsderera.sk
Alebo SMS na tel. čísle: 0911 314 423

Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.)