top of page

Naše projekty

Projekty školy
- FinQ - program finančného vzdelávania a rozvoja finačnej kultúry pre školy

- Projekt EÚ a MŠVVaŠ SR „Zvyšovanie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov v ZŠ Jelenia“ - monitorovacia fáza
- Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
- Národný projekt – podpora DPŠ a RŠ
- Medzinárodný projekt Erasmus+ – projekt stínování: školy z Ostravy a Plzně
- Bratislavské dobrovoľnícke centrum a Platforma dobrovoľníckych centier: Service learning
- Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie: Zelená spáva z Dunajských lesov
- Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie: Letom svetom v prírode
- Ekoalarm: Triedim, triediš, triedime
- Ekoalarm: Koše na separovaný odpad
- Krokus: Múzeum židovskej kultúry Bratislava
- Dobrý ježko: Jahody v triedach
- Spolupráca s PdF UK - cvičná škola -  titul Fakultná škola
- Moja família - interaktívna súťaž finančnej gramotnosti
- Ovocie do škôl
- Mliečny program
Projekty a programy školskej psychologičky
- Detská policajná akadémia
- Póla radí deťom
- Odvrátená tvár internetu
- Bezpečný internet
- Dievčenské laboratórium
- Nenič svoje múdre telo
- „Vieme, že“
- Projekt Zmena: Ako spoznám sám seba
- Ako zmeniť sám seba
- Počúvaj ma – Trieda bez šikanovania
- Partnerské vzťahy
- Kolektívne vzťahy
- Riešenie konfliktov a vzťahov v triede 
- Spoznávanie a rozvoj osobnosti -zmeny
- Kamarátstvo
- Preventívny program drogových závislosti
- Spoznaj svoje emócie
- Zdravý životný štýl
- Sociometria  - vzťahy, konflikty v triede

bottom of page