top of page

Povinne zverejňované informácie

I. Spôsob zriadenia základnej školy

Základná škola, Jelenia č.16, 811 05 Bratislava bola zriadená Zriaďovacou listinou č. 266/2002 z 18. 04. 2002,  ktorú vydal Okresný úrad Bratislava I, Vajanského nábrežie č. 10 v Bratislave, v znení zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 376/2002 z 23. 05. 2002 vydaným Okresným úradom Bratislava I, Vajanského nábrežie č. 10 a dodatkami č. 1 z 28. 06. 2002, č. 2 z 20. 01. 2006 , č. 3 z 18. 08. 2008 a dodatkom č. 4 z 10. 05. 2018 vydanými mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.

Dodatkom č. 4 z 10. 05. 2018 vydaným mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto sa mení názov školy na Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava.

Zriaďovacia listina Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava

Právomoci a kompetencie ZŠ

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05  Bratislava je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy, originálnych kompetencií a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl  a školských zariadení.

Organizačná štruktúra

Organizácia pozostáva zo:

a) Základnej školy,

b) Školského klubu detí,

c) Školskej jedálne a školskej kuchyne.

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra ZŠ Dr. Ivana Dérera.pdf

II. Podávanie podaní – získavanie informácií

Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma ZŠ Dr. Ivana Dérera v kancelárii školy Jelenia 16, 811 05 Bratislava.

ZŠ Dr. Ivana Dérera postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. ZŠ Dr. Ivana Dérera pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

 

Prístup k informáciám

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:

poštou na adresu
Základná škola Dr. Ivana Dérera

Jelenia 16

811 05 Bratislava

e-mailom
riaditel@zsderera.sk

telefonicky
02/526 201 23

osobne
priamo v podateľni u tajomníčky školy v čase od 9,00 do 14,00 h.

Žiadosť o poskytnutie informácie.docx

Žiadosť o poskytnutie informácie.pdf

 

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, PETÍCIÍ

Kancelária Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16 v Bratislave zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a evidenciu petícií adresovaných škole.

 

Sťažnosti, petície

riaditel@zsderera.sk

tel: +421(2) 526 201 23

Sťažnosť tlačivo.docx

Sťažnosť tlačivo.pdf

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné:

- proti komu smeruje,

- na aké nedostatky poukazuje,

- čoho sa sťažovateľ domáha,

- musí byť sťažovateľom podpísaná.

Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa alebo do 5 pracovných dní od jej podania potvrdenie vlastnoručným podpisom sťažovateľa. V opačnom prípade sa sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach odloží.

III. Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam ZŠ

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam ZŠ Dr. Ivana Dérera v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:
a)      poštou na adresu ZŠ Dr. Ivana Dérera, 
b)      osobne v kancelárii ZŠ Dr. Ivana Dérera,
c)      elektronicky. 

IV. Postup ZŠ Dr. Ivana Dérera pri vybavovaní podaní

Škola každé podanie, ktoré prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov školy, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

Lehoty na vybavenie podaní:

 • v jednoduchých veciach škola rozhoduje bezodkladne (§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),

 • v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní (§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),

 • lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní (§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov),

 • lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní (§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov),

 • lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní (§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

V. Prehľad predpisov

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi ZŠ Dr. Ivana Dérera pri svojej činnosti, sú najmä:

 • ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,

 • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

 •  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

 •  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

 •  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI. Sadzobníky

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa  zákona č.211/2000 Z z.

1 . čiernobiela kópia: 

a)    formátu A4 jednostranne       0,10 eur

b)    formátu A4 obojstranne         0,20 eur

c)    formátu A3 jednostranne       0,20 eur

d)    formátu A3 obojstranne         0,40 eur

2. tlač z počítačovej tlačiarne;     

a) formátu A4 čiernobiela kópia    0, 10 eur    

b) formátu A3 čiernobiela kópia    0,20 eur

c) formátu A4 farebná kópia         0,80 eur

d) formátu A3 farebná kópia         1,20 eur

e) scanovanie dokumentov          0,20 eur/A4 strana  

3.  technický nosič dát:    
   a) CD    1,80    eur 

4.  Výška úhrady za opakované použitie informácií sa vyčísluje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

5. Poštové poplatky a náklady spojené s odoslaním informácie sa riadia podľa aktuálneho cenníka poštových  služieb (Slovenská pošta, a. s.). 

6. V prípade sprístupňovania informácií poštou sa písomné informácie zasielajú doporučenou zásielkou. 

7. Informácie budú sprístupnené bezplatne, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia sumárne 5,00 eur.  

Žiadatel' möže uhradit' náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 
a)  v hotovosti do pokladne ZŠ Dr. Ivana Dérera,
b)  bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK50 0200 0000 0016 5724 3853

bottom of page