top of page

Výchovný poradca

Mgr. Zuzana Schmidtová

 

Konzultačné hodiny:     štvrtok 13:00 – 14:00

v prípade potreby podľa dohody

Kontakt:    0949 27 98 96

kabinet sa nachádza v rámci priestorov zborovne
 

Úlohy výchovného poradcu:
•Poskytuje poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí (www.prevenciasikanovania.sk, http://sheeplive.eu/?r=ovce)
•Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje o možnostiach štúdia na SŠ pri voľbe povolania.
•Pripravuje podklady a prihlášky žiakov na SŠ a osemročné gymnáziá, taktiež podklady na Testovanie5 a Testovanie 9.
•Spolupracuje s vedením školy, pedagógmi a poradenskými zariadeniami pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami); v rámci toho koordinuje spoluprácu s CPPPaP na Brnianskej 47 v Bratislave (www.nasaporadna.sk)


Informácie pre deviatakov

Výber strednej školy 

V rámci výberu vhodnej strednej školy máte možnosť zúčastniť sa dní otvorených dverí (DOD) jednotlivých SŠ. 

Ak je to možné, navštívte danú školu v popoludňajších hodinách. Ak to nie je možné, je potrebné nahlásiť deň vopred triednemu učiteľovi, že neprídete na vyučovanie.  Po absolvovaní DOD odovzdajte triednemu ospravedlnenku potvrdenú príslušnou SŠ.

Z dôvodu návštevy DOD máte možnosť vymeškať vyučovanie 3-krát v priebehu školského roka.

bottom of page