Školský klub detí

pri ZŠ Dr.I.Dérera

 • poplatok za ŠKD
  Zákonný zástupca žiaka je povinný prispievať mesačne sumou 40€ vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, výška príspevku je znížená o 10€, t.j. mesačný príspevok je 30€. Výška platieb za viacerých súrodencov navštevujúcich ŠKD je upravená vo VZN, ktoré nájdete na TU. Platby za mesiac september musia byť uhradené do 31. 8. 2021 v súlade s VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 1/2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania na účet číslo SK50 0200 0000 0016 5724 3853.
  Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 Vás prosíme zvážiť pobyt dieťaťa v rannom školskom klube a v zbernej ŠKD v termíne do 14. 9. 2021 (utorok). Do tohto dátumu v rannom a v zbernom ŠKD príde ku spájaniu žiakov z rôznych tried. Žiaci budú mať pri pobyte v rannom a zbernom ŠKD rúška a budú musieť dodržiavať vzájomné odstupy. Ak nebude dieťa v rannom ŠKD, ranný zdravotný filter bude prebiehať od 7,30 do 8,00 hod. (rovnako ako v júni) a žiaci budú môcť v tomto čase vchádzať priamo do svojich tried.
  Za pochopenie ďakujeme.

 • výpis poplatku treba predložiť vždy do 1. dňa v mesiaci mailom alebo vytlačený do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi

 • jednorazový ročný poplatok za ŠKD je 10€ (použité na úhradu vstupeniek na kultúrne podujatia), odovzdať do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi najneskôr do novembra 2021!

 • prevádzka ŠKD začína každý pracovný deň od 7.00 hod. do 17.00 hod.

 • telef. číslo do ŠKD 0944 306 873

Zákonný zástupca podáva prihlášku do ŠKD na celý šk. rok. Po jej akceptovaní RŠ je potrebné VOPRED uhradiť poplatok za ŠKD. Do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet SK50 0200 0000 0016 5724 3853 (napr za november 2021 najneskôr do 10. októbra 2021). V prípade, že dieťa nebude dlhodobo (súvisle najmenej 1 kalendárny mesiac) navštevovať ŠKD je potrebné podať Žiadosť o odhlásenie. Po uplynutí doby odhlásenia je potrebné opäť podať Žiadosť o prijatie do ŠKD k rukám RŠ, ktorý opätovne vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí podľa aktuálneho stavu naplnenia oddelení ŠKD.

 

vedúca ŠKD: Mgr. Silvia Budzáková

e-mail: silvia.budzakova@zsderera.sk