Školský klub detí

pri ZŠ Dr.I.Dérera

 • poplatok za ŠKD
  Zákonný zástupca žiaka je povinný prispievať mesačne sumou 40€ vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, výška príspevku je znížená o 10€, t.j. mesačný príspevok je 30€. Výška platieb za viacerých súrodencov navštevujúcich ŠKD je upravená vo VZN, ktoré nájdete na TU. Platby za mesiac september musia byť uhradené do 31. 8. 2020 v súlade s VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 1/2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania na účet číslo SK50 0200 0000 0016 5724 3853.
  Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 Vás prosíme zvážiť pobyt dieťaťa v rannom školskom klube a v zbernej ŠKD v termíne do 14. 9. 2020 (utorok). Do tohto dátumu v rannom a v zbernom ŠKD príde ku spájaniu žiakov z rôznych tried. Žiaci budú mať pri pobyte v rannom a zbernom ŠKD rúška a budú musieť dodržiavať vzájomné odstupy. Ak nebude dieťa v rannom ŠKD, ranný zdravotný filter bude prebiehať od 7,30 do 8,00 hod. (rovnako ako v júni) a žiaci budú môcť v tomto čase vchádzať priamo do svojich tried.
  Za pochopenie ďakujeme.

 • výpis poplatku treba predložiť vždy do 1. dňa v mesiaci mailom alebo vytlačený do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi

 • jednorazový ročný poplatok za ŠKD je 10€ (použité na úhradu vstupeniek na kultúrne podujatia- 4x2€ a 2€ výtvarné pomôcky), odovzdať do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi najneskôr do októbra 2020!

 • prevádzka ŠKD začína každý pracovný deň od 6.30 hod. – 7.45 hod. ráno a končí o 17.00 hod.

 • telef. číslo do ŠKD 0944 306 873

Zákonný zástupca podáva prihlášku do ŠKD na celý šk. rok. Po jej akceptovaní RŠ je potrebné VOPRED uhradiť poplatok za ŠKD. Do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet SK50 0200 0000 0016 5724 3853 (napr za november 2020 najneskôr do 10. októbra 2020). V prípade, že dieťa nebude dlhodobo (súvisle najmenej 1 kalendárny mesiac) navštevovať ŠKD je potrebné podať Žiadosť o odhlásenie. Po uplynutí doby odhlásenia je potrebné opäť podať Žiadosť o prijatie do ŠKD k rukám RŠ, ktorý opätovne vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí podľa aktuálneho stavu naplnenia oddelení ŠKD.

 

vedúca ŠKD: Mgr. Silvia Hlinková

e-mail: silvia.hlinkova@zsderera.sk

7.

Opäť sme sa v ŠKD niečo nové naučili. Navštívilo nás Múzeum na kolesách z Prešova s programom Zálesák. Pán Maroš Baran nás zážitkovým vzdelávaním naučil ako prežiť v lese, čo robiť pri stanovaní, ako sa má založiť oheň v prírode a veľa nových praktických rád. Toto predstavenie sa nám veľmi páčilo, pretože bolo zaujímavé a zábavné. 

6.

V januári k nám zavítali členovia skupiny S3T KIDZ, ktorí nám predviedli ako sa tancuje hip-hop a aj nás niečo naučili. Fotky nájdete v našej fotogalérii z podujatí ŠKD

5.

21.11. k nám opäť zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Herci nás zabavili a zaujali krásnou, známou rozprávkou Rumcajs. Toto predstavenie sa nám veľmi páčilo a už sa tešíme, čo si pre nás nové zase pripravia. Fotky nájdete v našej fotogalérii z podujatí ŠKD

4.

Využili sme ešte krásne jesenné počasie a v pondelok 5.11. sme sa zahrali v parku v lístí a s naším farebným padákom. V piatok 9.11. sme tiež potešili našich kamarátov v inom oddelení krátkym vystúpením. 

3.

V stredu 17.10.2018 sa deti z druhého a štvrtého oddelenia ŠKD rozhodli navštíviť botanickú záhradu. Uvideli v nej krásne a zaujímavé rastliny. Strom, ktorý má 420 rokov, rôzne druhy mäsožravých rastlín, ale aj kaktusy,či lekná. Dozvedeli sa kedy dozrieva kivi alebo ako vyzerá hurmikaki. Veľmi sa nám tam páčilo a dúfame, že ju opäť navštívime. 

2.

9.10.2018 Náš školský klub navštívili aj sokoliari z Považskej Bystrice, ktorí nám priniesli ukázať ako vyzeraju dravé vtáky. Mohli sme si pohladkať Výra skalného, či vidieť ako rýchlo dokáže okolo nás preletieť Orol skalný. Predviedol sa nám aj Myšiak lesný a Plamienka driemavá. Vystúpenie sa nám veľmi páčilo a niečo sme sa aj dozvedeli o živote dravých vtákov. 

1.

V utorok 25.9.2018 k nám prišli zdravotníčky z červeného kríža, aby nám ukázali ako by sme mali podať prvú pomoc zraneným osobám. Bolo to pre nás veľmi poučné a naučili sme sa opäť niečo nové.