top of page

Školský klub detí

pri ZŠ Dr.I.Dérera

  • poplatok za ŠKD
    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhrádzať v sume 40 EUR. Ak má zákonný zástupca v školskom klube detí druhé nezaopatrené dieťa, na ktoré mesačne prispieva, je výška druhého príspevku znížená o 30% na sumu 28 EUR. Ak má zákonný zástupca v školskom klube detí tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, na ktoré mesačne prispieva, je výška tretieho a ďalšieho príspevku znížená o 50% na sumu 20 EUR. Platby je potrebné uhradiť na číslo účtu SK50 0200 0000 0016 5724 3853 v súlade s VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2023.

  • výpis poplatku treba predložiť vždy do 1. dňa v mesiaci mailom alebo vytlačený do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi

  • jednorazový ročný poplatok za ŠKD je 10€ (použité na úhradu vstupeniek na kultúrne podujatia), odovzdať do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi najneskôr do novembra 2023!

  • prevádzka ŠKD začína každý pracovný deň od 6.30 hod. do 17.00 hod.

  • telef. číslo do ŠKD 0944 306 873

Zákonný zástupca podáva prihlášku do ŠKD na celý šk. rok. Po jej akceptovaní RŠ je potrebné VOPRED uhradiť poplatok za ŠKD. Do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet SK50 0200 0000 0016 5724 3853 (napr za november 2023 najneskôr do 10. októbra 2023). V prípade, že dieťa nebude dlhodobo (súvisle najmenej 1 kalendárny mesiac) navštevovať ŠKD je potrebné podať Žiadosť o odhlásenie. Po uplynutí doby odhlásenia je potrebné opäť podať Žiadosť o prijatie do ŠKD k rukám RŠ, ktorý opätovne vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí podľa aktuálneho stavu naplnenia oddelení ŠKD.

 

vedúca ŠKD: Mgr. Silvia Budzáková

e-mail: silvia.budzakova@zsderera.sk

bottom of page