top of page
Vzdelávanie učiteľov

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16 v Bratislave
ponúka aktualizačné a adaptačné vzdelávanie.

 

Hodnotenie:
Aktualizačné vzdelávanie - veľmi dobre
Adaptač
vzdelávanie - veľmi dobre

Program aktualizačného vzdelávania 2022/2023
- Hodnotenie, sebahodnotenie a motivácia žiakov
- Zmeny školského kurikula
- Digitalizácia výchovy a vzdelávania
- Inkluzívne vzdelávanie

Kurzy, školenia a vzdelávanie pedagógov školy
- Metodické stretnutia výchovných a kariérových poradcov ZŠ a SŠ [CPaP, Brnianska]
- Metodické stretnutia koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ [CPaP, Brnianska]
- Rozširujúce vzdelávanie pre triednych učiteľov [CPaP, Brnianska]
- Adaptačné vzdelávania začínajúcich pedagógov [ZŠ Dr. I. Dérera]
- Školenie BOZP
- FinQ -  finančné vzdelávanie a rozvoj finančnej kultúry na školách [FinQ Centrum]
- ZŠ Hejného metódou v kocke [Indícia]
- Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny [Interaktívna škola]
- Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese [Interaktívna škola]
- Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese [Interaktívna
škola]
- Právo v škole a školskom zariadení [Unikredit]
- Personalizácia výučby – aplikácia do praxe [Inšpirácia]
- Nenásilná komunikácia [Inklucentrum]
- Inštruktor zjazdového lyžovania [Inšpirácia]
- Kritické myslenie, mediálna gramotnosť [Inšpirácia]

logoskoly2022_A_edited.png
logoskoly2022_A_edited.png
logoskoly2022_A_edited.png
bottom of page