top of page

Zápis prvákov

Zápis prvákov v našej škole sa v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov
Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky mestskej časti Bratislava Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr
do 25. apríla 2020 do 12:00. 
Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláške, budú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najlepšie bezodkladne.
Upozorňujeme rodičov, že sme povinní prednostne prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode.
V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 prvé triedy, v ktorých sa bude učiť matematika
Hejného metódou. V týchto triedach budú integrovaní žiaci s intelektovým nadaním.
V školskom roku 2020/2021 otvárame 1 triedu prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, do ktorej budú prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v našom školskom obvode. Na zaradenie do prípravného ročníka je potrebné doložiť správy zo psychologického vyšetrenia (potvrdenie normointelektu), logopedického vyšetrenia (dg. špecificky narušený vývin reči/vývinová dysfázia) a špeciálnopedagogického vyšetrenia (potvrdenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa a odporúčanie na zaradenie do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou). Minimálne jedno z týchto vyšetrení musí byť z centra špeciálnopedagogického poradenstva zaradeného do siete školských zariadení. Toto centrum bude zastrešovať odbornú starostlivosť o dieťa počas jeho školskej dochádzky.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 1. júna 2020.
Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorou je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebude pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.
Najneskôr do dvoch týždňov (najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:
-  občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)
- rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)
-  podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
Pri zápise je potrebný podpis obidvoch zákonných zástupcov.
Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Jedná sa o elektronickú schránku na internetovej stránke www.slovensko.sk.

bottom of page