Testovanie  žiakov  5.  ročníka  základných  škôl (T5-2019)

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019) vo všetkých základných školách Slovenskej  republiky  z predmetov  matematika,  slovenský  jazyk  a literatúra. Testovania  sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov  so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho  stredného  vzdelávania.  T5-2019  poskytne  školám  spätnú väzbu, ako sú  žiaci  pripravení  na  prechod  z primárneho  vzdelávania  na  nižšie stredné vzdelávanie.  Poslúži  aj  na  monitorovanie  stavu  vedomostí  a  zručností žiakov pri výstupe  z primárneho  vzdelávania  v  celoštátnom  meradle. T 5-2019 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch. Za  prípravu  a  metodické  riadenie  priebehu  testovania  zodpovedá  Národný ústav certifikovaných meraní. Za  organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.  S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl  na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. 

Prihlasovanie žiakov na T5 2019 bude prebiehať od 16. do 30. septembra 2019.
Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsderera.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava