Testovanie  žiakov  5.  ročníka  základných  škôl (T5-2022)

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským)
a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).
Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích
programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Termín: 18.5.2022 (streda) 
Predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra

Výsledková listina školy - T5 2019