top of page
Odporúčané príspevky

Zápisný lístok stravníka

Vážení rodičia,

vzhľadom na zmeny, ktoré nastanú v školskom roku 2019/2020 v oblasti stravovania žiakov v školách, sme upravili na základe Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a Všeobecne-záväzného nariadenia MČ BA – Staré Mesto č. 6/2019 Zápisný lístok stravníka.


Chceli by sme Vás touto cestou požiadať o vyplnenie, podpísanie a doručenie tohto formulára vedúcej školskej jedálne do 26. augusta 2019.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok môžete

  • zaslať poštou na adresu školy: ZŠ Dr. I. Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava

  • priniesť osobne počas prázdnin v čase úradných hodín v pondelky od 9,00 do 12,00 hod. alebo od 19. 8. do 26. 8. v čase 8,00 – 15,00 hod.,

  • zaslať preskenovaný mailom na adresu jedalen@zsjeleniaba.edu.sk.


Nové pravidlá stravovania a výška poplatkov sú vysvetlené v zápisnom lístku. Prílohu zápisného lístka tvorí postup ako uhradiť prvú platbu za mesiac september.


Vo VZN č. 6/2019 sa upravuje aj výška príspevku na činnosť školského zariadenia – školský klub detí (ŠKD). Zákonný zástupca žiaka je povinný prispievať mesačne sumou € 40,- vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, výška príspevku je znížená o € 10,-, t.j. mesačný príspevok je € 30,-. Výška platieb za viacerých súrodencov navštevujúcich ŠKD je upravená vo VZN, ktoré nájdete v prílohe tejto správy resp. na https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/51/51703/vzn_2019_006.pdf. Príspevok na ŠKD za september je potrebné uhradiť do 26. augusta 2019 na účet SK 50 0200 0000 0016 5724 3853 (ďalšie platby je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci vopred, t.j. platbu za október zrealizujte do 10. septembra 2019). Do správy pre adresáta uveďte: meno a priezvisko dieťaťa, triedu (resp. ročník).


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky v čase úradných hodín počas školských prázdnin v pondelky od 9,00 do 12,00 hod. alebo od 19. 8 v čase 8,00 – 15,00 na tel. číslach 0911 314 423 (vedúca ŠJ), 0252498598 (kancelária ZRŠ) alebo mailom na adrese jedalen@zsjeleniaba.edu.sk.


Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám pekné leto.


S pozdravom


Nela Markovicsová

bottom of page