top of page

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevuje  základnú školu

od 1.5.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií. Nárok na dotáciu na stravu od 1.5.2023 má každý žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie v školskej jedálni a požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Výška dotácie od 1.5.2023
1.stupeň 2,10 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo obed.
2.stupeň 2,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo obed.
Rodič naďalej  platí réžiu za stravné  vo výške 12.-€ za každé dieťa, ktoré sa stravuje v ŠJ.


Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na tlačive NÁVRATKA (stiahnete „TU“), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:
do ŠJ pri ZŠ Dr. I. Dérera,Jelenia 16. Bratislava
(Osobne do kancelárie vedúcej ŠJ,  e -mailom : jedalen@zsderera.sk, do schránky školy, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách, alebo do papierovej schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do starej jedálne) a to najneskôr v termíne do 16.04.2023.

V prípade, že sa Vaše dieťa doposiaľ v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov a to na základe ZÁPISNÉHO LÍSTKA (zápisný lístok stiahnete „TU“).

-  Dieťa sa už stravuje v ŠJ, posielate NÁVRATKU – stiahnete „TU“.
-  Dieťa sa ešte nestravuje, posielate ZÁPISNÝ LÍSTOK stiahnete „TU“).+ NÁVRATKU - stiahnete „TU“.


Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy, ak sa nezúčastní vyučovania. V opačnom prípade uhrádza celú sumu (1,90 € – 2,10 €).

V prípade nedoručenia resp. neskorého doručenia „NÁVRATKY“ v stanovenom termíne nie je možné v danom polroku čerpať dotáciu na dieťa, až kým v priebehu  ďalšieho školského polroka o dotáciu na stravu opäť nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.  

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle : 0911 314 423

bottom of page