top of page

História školy

11.12.1932
Slávnostné otvorenie novej ľudovej a meštianskej školy, ktorá niesla meno vtedajšieho ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera. Škola bola postavená nákladom 3,5 milióna korún podľa návrhov Ing.Arch.Nowotného.
12.12.1932
Začiatok vyučovania.
Správcom školy sa stal Gustáv Kadlečík
Počty žiakov v jednotlivých triedach po otvorení školy:
I.trieda ľudová - 53
II.trieda ľudová - 63
III.trieda ľudová - 48
IV.trieda ľudová - 51
V.trieda ľudová - 51
I.trieda chlapčenská, meštianska - 42
I.trieda dievčenská, meštianska - 52
II.trieda chlapčenská - 38
II.trieda dievčenská - 40
III.trieda chlapčenská - 38
IV.trieda dievčenská - 40
šk.r.1951/52
Na ľudovej škole sa zapísalo 244 žiakov.
Na meštianskej škole sa zapísalo 467 žiakov.
1.3.1941
Riaditeľ školy Samuel Strecha bol uvoľnený zo zdravotných dôvodov, nahradil ho pracovník Ministerstva školstva a národnej osvety Jozef Kiš.
šk.r.1941/42
Pri zápise žiakov sa vyberala dávka za úradný výkon po 5 korunách, zápisné po 10 korunách a ako dar 10 korún. Žiaci chudobných rodičov boli od platenia oslobodení.
r.1941
Zima bola taká silná, že žiakov, ktorí spievali pri vianočnom stromčeku republiky pred Národnám divadlom museli skôr ako bolo plánovaná odprevadiť domov. Žiaci boli zapojení do celoštátnej akcie pletenia zimného odevu pre vojakov.
18.10.1943
Žiaci boli z budovy školy evakuovaní,
vyučovalo sa len v odpoludňajších hodinách, pretože v dopoludňajších hodinách boli veľmi často vyhlasované letecké poplachy.
r.1943/44
V škole sa prestalo vyučovať,
žiaci boli premiestnení do II. štátnej meštianskej školy chlapčenskej na Zochovej ulici a dievčatá boli umiestnené v III.štátnej meštianskej škole v nemeckých triedach.
Po vstupe červenoarmejcov do mesta bola v škole zriadená ruská vojenská nemocnica.
Máj 1945
Život v škole sa postupne konsolidoval, bolo potrebné opraviť priestory budovy školy, nábytok, učebne a obstarať nové pomôcky.
r.1947
Odchádza riaditeľ školy Jozef Kišon, vedením školy bol poverený Ján Polonec.
r.1949
Škola bola premenovaná na školu J.Švermu.
šk.r.1949/50
V škole vznikla organizácia Pionier, s počtom 40 členov a do konca školského roku tento počet vzrástol na 220.
šk.r.1950/51
Opäť zmena riaditeľov, novovymenovaným bol Gejza Lehocký, od 2.11. bol riaditeľom Juraj Brťka.
šk.r.1951/52
Škola sa mení na VI.deväťročnú školu chlapčenskú.
šk.r.1953/54
Škola sa mení na nový typ školy - Jedenásťročnú koedukačnú školu. Začiatok školského roku organizovala zást. riaditeľa G.Macášková. Neskôr bol za riaditeľa na krátky čas vymenovaný dr.E.Stračár, konsolidácia nastala až po vymenovaní nového riaditeľa G.Hanuliaka.
šk.r.1961/62
Robí sa generálna oprava elektrického vedenia v škole.
šk.r.1963/64
Robí sa nadstavba školy.
30.6.1969
Do dôchodku odišiel riaditeľ školy P.Ondrejček. Na jeho miesto nastúpil Pavol Valovič. Pre nedostatok žiakov bola škola spojená zo ZDŠ na Hlbokej ulici. V škole sa do do špeciálnych tried sústreďovali i žiaci, ktorí mali poruchy čítania, písania, počítania.
r.1972
Ministerstvo školstva udelilo zástupkyni riaditeľa Márii Bačovej vyznamenanie Vzorný učiteľ.
šk.r.1976/77
Školu preberá nový riaditeľ B.Baláž, zástupkyňou sa stáva G.Ječná. Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo A.Bartovej a riaditeľovi školy B.Balážovi udelené vyznamenanie Vzorný učiteľ.
V našej škole pracovalo veľa kvalitných učiteľov, ktorým boli udelené vyznamenania: zást. riaditeľa školy P.Hečková, M.Lobotková, E.Haasová, ktorá za svoju prácu dostala ďakovný list ObNV OSaK, v roku 1982 D.Benčatová.
Do roku 1991 bola riaditeľkou školy G.Ječná. Vo funkcii zástupcu riaditeľa sa vystriedali P.Hečková, A.Novotná, E.Déccsyová, E.Petíková. V školskom klube ako vedúca vychovávateľka pracovala E.Rišková. O stravovanie detí sa starali vedúce školskej jedálne M.Michalovičová a J.Šobáňová. Na škole pracovala pionierska skupina pod vedením E.Regecovej a M.Mihálika.r.1987
Od novembra sa nadviazala družba so ZŠ 5.mája v Rožnove pod Radhoštěm.
r.1989
Prvýkrát prebehli prijímacie pohovory do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Prvá angličtinárka na škole bola A.Hučková. Po nej vyučovali jazyky p.Kresťanko, p.Skrak, p.Kučerová, p.Kováčiková, p.Majchrovičová. Približne jedna štvrtina z celkového počtu žiakov boli deti, ktoré potrebovali špeciálno-pedagogickú pomoc pri odstraňovaní porúch učenia. Pri tejto starostlivosti nám pomáhala pedagogicko-psychologická poradňa pod vedením p.Wohlandovej. Do roku 1983 pracovala na škole A.Lovíšková ako špeciálno-liečebný terapeut. Po novembri 1989 sa uskutočnili slobodné voľby vedenia školy. Vo funkcii riaditeľa zostala p.Ječná, zástupkyňou sa stala E.Petíková, vedúcou školského klubu detí B.Gatialová. Lekári zistili, že žiačka II.B Silvia Simonová má leukémiu. Rodičia požiadali verejnosť prostredníctvom tlače o finančnú pomoc. Deti a pracovníci školy prispeli čiastkou 10.160,- Kčs
1.1.1993
Riaditeľkou školy sa stáva PaedDr.D.Hecová. Počas jej pôsobenia pracovali vo funkcii zástupcu p.Ječná, p.Kováčik, p.Labudová
1.5.2002
Škola prechádza na právnu subjektivitu
1.8.2003
Riaditeľkou školy sa stáva Mgr. M. Labudová.
1.9.2011
Novou riaditeľkou sa stáva RNDr. Naděžda Točená

Od 1. septembra 2013 škola vytvára podmienky aj pre vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním.

bottom of page