top of page
Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

(§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov  1. a 3. ročníkov. Informácie o testovaní sú zverejnené tu.  
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočni v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné tu.   
Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza   v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

bottom of page