top of page
Testovanie  žiakov  9.  ročníka  základných  škôl (T9-2023)
Výsledky certifikačných meraní

a.    Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách  s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku. 
Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 14. až 30. novembra 2022

riadny termín:
22. 3. 2023  (streda) 
matematika, slovenský jazyk a literatúra
náhradný termín:
4. 4. 2023  (štvrtok)  
matematika, slovenský jazyk a literatúra

Organizačné pokyny (link na stránku NUCEM)

bottom of page