Testovanie  žiakov  9.  ročníka  základných  škôl (T9-2022)
Výsledky certifikačných meraní

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). 
Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

riadny termín:
6. 4. 2022 (streda) 
matematika, slovenský jazyk a literatúra
náhradný termín:
21. 4. 2022  (štvrtok)  
matematika, slovenský jazyk a literatúra

Organizačné pokyny (link na stránku NUCEM)