top of page

 

 

Zvyšovanie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov v ZŠ Jelenia.

3loga.jpg

Projekt je zameraný na podporu výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v klasickej, plneintegrovanej základnej škole.
Cieľom projektu je zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy a to prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:
1.    Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom asistentov učiteľov.
2.    Podpora inklúzie prostredníctvom špeciálno-pedagogickej starostlivosti o žiakov so ŠVVP. Cieľom tejto aktivity bude zvýšenie inklúzie a zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a umožnenie rovnakého prístupu ku vzdelávaniu ako majú intaktní žiaci.
Špeciálny pedagóg bude poskytovať starostlivosť 63 individuálne integrovaným žiakom 1. a 2. stupňa základnej školy v rozsahu svojho plného úväzku.
Náplňou práce školského špeciálneho pedagóga bude:
- vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komuikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania,
- poskytovať špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení,
- poskytovať individuálne a skupinové špeciálno–pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedgogickým zamestnancom základnej školy vo svojej územnej pôsobnosti,
- uskutočňovať odbornú špeciálno–pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s intelektovým nadaním,
- spolupracovať s príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP),
- spolupodieľať sa na vytváraní, aktualizácií, inovácií IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
- realizovať individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnotiku žiakov s ťažkosťami v učení a správaní,
- kompletizovať dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliadať na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,
- pravidelne realizovať reedukácie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,
- zúčastňovať sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňovať prípadné nedostatky, upozorňovať na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúčať zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
- aktívne spolupracovať s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravovať podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,
- systematicky sa vzdelávať a sledovať nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
- pracovať v segregovaných komunitách,
- spolupracovať pri neformálnom vzdelávaní,
- spolupracovať, podieľať sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,
- viesť presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.
Meranie zlepšenia žiakov bude realizované porovnaním výchovno-vzdelávacích výsledkov na začiatku a na konci projektu. Pre nového špeciálneho pedagóga bude zabezpečené technické aj materiálové vybavenie nevyhnutné na výkon práce.

bottom of page