top of page
Odporúčané príspevky

Aktivujte si svoje elektronické schránky


Podľa zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (ďalej OVM) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je škola ako OVM povinná vydávať rozhodnutia podľa §5 ods.3 a 4 zákona o štátnej správe v školstve (okrem rozhodnutí o pokarhaní riaditeľom školy, pochvaly riaditeľom školy) vždy ako elektronické úradné dokumenty. Vyhotovenie elektronického úradného dokumentu v elektronickej podobe vykoná škola bez ohľadu na to, či adresát (rodič) má aktivovanú elektronickú schránku na doručenie alebo nie. Z tohto dôvodu vás, milí rodičia, žiadame aby ste si na stránke www.slovensko.sk aktivovali svoje elektronické schránky, do ktorých vám budú zasielané rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa do 1. ročníka/ prípravného ročníka.

bottom of page